Исус Ще Се Върне

Исус Христос (мир нему), така както и всички останали пророци, е избран от Бога раб, който е натоварен със задачата да призовава хората към правия път…
Живота на този свят човек от момента на неговото раждане до въздигането му при Бог е изпълнен с чудеса.
С Божие позволение Исус (м.н.) изцерява болни, съживява мъртви, дарява с живот безжизнената глина...
Съществува още едно чудо сбъдването, на което вярващите от двете големи Божи религии, очакват с нетърпение и се подготвят за този свят ден:
Исус (м.н.) ще се върне отново на земята!
Завръщането на Исус (м.н.) на земята е благо и подкрепа, с които Бог дарява цялото човечество. Защото с неговото пристигане всички безредици по земята ще бъдат прекратени, морала, на който ни учи Корана, ще властва по целия свят, ще настъпи един изключителен, от всяка една точка, период.
Бивайки вярващи това, което трябва да направим, е да се подготвим по най-добрия начин за този прекрасен ден и да посрещнем този свят пророк по най-прекрасния начин.
Нещо повече, Бог повелява на нас мюсюлманите да бъдем като апостолите, които са помагали на Исус (м.н.):
О, вярващи, бъдете помощници [по пътя] на Аллах, както Иса, синът на Мариам, рече на учениците си: “Кои са моите помощници [по пътя] на Аллах?” Учениците рекоха: “Ние сме помощниците [по пътя] на Аллах.” И част от синовете на Исраил повярва, а друга не повярва. И подкрепихме вярващите срещу врага им, и те станаха победители. (Сура Сафф, 14)DEVAMINI GÖSTER